Loading...
 Start Page

Θεματικές Ενότητες

«Μια ολιστική στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη: Πού βρισκόμαστε σήμερα και πού θέλουμε να πάμε»

Παρουσίαση γενικότερου οράματος μετεξέλιξης του Συνεδρίου. Παρουσίαση μετρήσεων/δεικτών και στοιχείων για τη σημερινή κατάσταση της Περιφέρειας καθώς και dashboard που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε περιφέρεια. Χαιρετισμοί πολιτικών αρχηγών και φορέων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στο μέλλον της Περιφέρειας.

__________

 

 

«Η περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΕΕ: Πού μπορούμε να πάμε, πώς και με ποιους συμμάχους»

Στη συνεδρία αυτή, συγχρονίζουμε την ελληνική θεματολογία και πραγματικότητα με την ευρωπαϊκή στρατηγική, καθώς και την εμπειρία και τεχνογνωσία από άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Στη μεταβατική συγκυρία που διανύουμε, αξιολογούμε τα απολογιστικά στοιχεία για την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων 2016-2020 ως προς την ανάπτυξη ευκαιριών για εργασία, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες και εστιάζουμε στην έναρξη του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος 2021 – 2027 που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα έχει αυξημένους πόρους για τη χώρα μας τουλάχιστον κατά 8%. Στόχος μας να μελετήσουμε με βάση τεκμηριωμένες αναλύσεις, μετρήσεις, και συγκρίσεις δεδομένων και εμπειριών από την ΕΕ, από περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης και της Ελλάδας, βέλτιστες πρακτικές που αξιοποιούν πόρους, εμπειρίες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με πρακτικούς τρόπους, για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον των κοινωνιών μας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε:

 • Ποιος ο καταλυτικός ρόλος της τεχνολογίας στην εν γένει διαμόρφωση ενός δυναμικού οικοσυστήματος περιφερειακής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
 • Τι περαιτέρω συνέργειες  και συμπράξεις μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο της ΕΕ μεταξύ φορέων περιφερειακής ανάπτυξης σε διακλαδικό επίπεδο, ποιους στόχους να υπηρετήσουν και με τι προσδοκώμενα αποτελέσματα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο;
 • Πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία συμμετοχής των κεντρικών και περιφερειακών διοικήσεων στη γενικότερη διαμόρφωση στρατηγικών ανάπτυξης της ΕΕ;
 • Πώς μπορεί η ΠΔΕ να επωφεληθεί από την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος μακροπεριφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, με επίκεντρο τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου EUSAIR;
 • Πώς μπορεί να ενισχυθεί η «bottom-up» ενεργός συμμετοχή και η εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στις διαβουλεύσεις για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους βασικούς άξονες στρατηγικής της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 -2027;

__________

 

 

«Δέκα χρόνια μετά - Διδάγματα από την ελληνική κρίση»

Δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης, πώς μπορούμε πλέον να αποκρυσταλλώσουμε τα διδάγματά της και να διαμορφώσουμε τη στρατηγική υπέρβασης των βαθύτερων αιτιών της;

__________

 

 

«Καινοτομία, Επενδύσεις, Εξωστρέφεια - Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την περιφέρεια»

Ποιο είναι το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια και πώς επιτυγχάνεται η μετάβαση σε αυτό; Πώς πρέπει να αλλάξει η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία, την επιχειρηματική κοινότητα και τους κοινωνικούς φορείς; Ποιες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προωθηθούν; Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και συναίνεσης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους; Πώς μεταφράζονται όλα αυτά σε περιφερειακό επίπεδο; Παρουσίαση διαδρομών και επιτυχιών εξωστρεφών και νεοφυών επιχειρήσεων της περιφέρειας – το αφήγημα των στελεχών τους.

 • Ποιο είναι το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια και πώς επιτυγχάνεται η μετάβαση σε αυτό;
 • Ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζεται να γίνουν στην ελληνική οικονομία;
 • Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και συναίνεσης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις;
 • Πώς μεταφράζονται αυτά σε επίπεδο περιφέρειας και μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου;
 • Πώς θα δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων γειτονικών χωρών;

__________

 

 

«Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, είναι έκδηλα επιτακτική η ανάγκη για υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου, το οποίο θα βασίζεται στη βέλτιστη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων για την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με επίκεντρο την υιοθέτηση των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, οριζόντια από όλες τις επιμέρους τομεακές πολιτικές. Στη συνεδρία αυτή θα παρουσιασθούν οι βασικοί άξονες της κυκλικής οικονομίας και οι δημόσιες πολιτικές που την προωθούν, όπως είναι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά, ώστε να ολοκληρώνεται ο κύκλος χρήσης των προϊόντων και η βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων. Παράλληλα, θα γίνουν αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρηματικών δράσεων που διακρίνονται ως καλές πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας, με στόχο μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση για τις εφαρμογές και λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά σε περιφερειακό επίπεδο. Στη συζήτηση θα αναδειχθούν ειδικότερα κρίσιμα ζητήματα όπως:

 • Η σημασία της επίτευξης των βιώσιμων στόχων του ΟΗΕ σε εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.
 • Ο καταλυτικός ρόλος της καινοτομίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσα από την επιτυχημένη πορεία του ΕΙΤ Climate-KIC Greece.
 • Η επίτευξη των αναγκαίων συνεργειών σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο για την προώθηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.
 • Η ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης στην προώθηση μιας ολιστικής βιώσιμης ατζέντας που θα έχει άμεσο, θετικό αποτύπωμα στη καθημερινότητα και την ευημερία των πολιτών.

__________

 

 

«Σύγχρονα Δίκτυα Υποδομών»

 • Ποια είναι η θέση ολοκληρωμένων έργων μεταφορικής υποδομής στο αναμενόμενο Νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.
 • Ποιες είναι οι επόμενες αναγκαίες επενδύσεις είτε σε νέες υποδομές (π.χ. σιδηροδρομικό δίκτυο) είτε σε τροποποίηση των υφιστάμενων (π.χ. για υποστήριξη ηλεκτροκίνητων/αυτο-οδηγούμενων οχημάτων), τόσο ενδοπεριφερειακά όσο και διαπεριφερειακά
 • Μπορεί να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις φάσεις κατασκευής νέων και διαχείρισης υφιστάμενων έργων;
 • Τι προβλέπει τα νέο Στρατηγικό Σχέδιο για τα Logistics, ποιες οι επιπτώσεις στα διακομίστηκα κέντρα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο και πώς μπορεί να αυξηθεί η χρήση υφιστάμενων υποδομών που υπολειτουργούν, όπως το λιμάνι του Αιγίου.
 • Σύγχρονες ανάγκες συντήρησης μεγάλων έργων υποδομής και πώς ενσωματώνονται νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες συντήρησης. Πώς επηρεάζει η αύξηση του κόστους συντήρησης τη βιωσιμότητα των έργων, ποιες είναι οι νέες χρηματοδοτικές ανάγκες και πώς θα καλυφθούν έχοντας υπόψη τη μη χρηματοδότηση εργασιών συντήρησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

__________

 

 

«Εκπαίδευση & Κατάρτιση στην εποχή Industry 4.0»

Ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα θετικά πρόσημα και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών. Είναι και η ευημερία της ίδιας της κοινωνίας, της πολιτισμικής εξέλιξης και της αυτοπραγμάτωσης των ανθρώπων της. Η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση είναι το θεμέλιο για ένα φωτεινό μέλλον και την ολιστική πρόοδο κάθε κοινωνίας στο πλαίσιο της 4η Βιομηχανικής Επανάστασης. Προσεγγίζοντας το διακύβευμα αυτό μέσα από το περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό πρίσμα:

 • Ποιος ο ρόλος όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ποια η δυναμική συμβολή των φορέων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ενός εμπροσθοβαρούς και με ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, αναπτυξιακού οράματος για την ελληνική περιφέρεια, με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς αιχμής;
 • Πώς συνδέονται οι σχεδιασμοί της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των φορέων διά βίου μάθησης με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (στόχος 4 – Quality Education);
 • Πώς η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επιστημόνων του εξωτερικού, ώστε να πάμε από το «brain drain» στο «brain regain», συμβάλλοντας στην «επανεκκίνηση» της ελληνικής περιφέρειας;
 • Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται για την αγορά εργασίας του αύριο και πώς διασφαλίζουμε το κατάλληλο «reskilling» ή «upskilling» για κάθε εργαζόμενο που δεν θέλει να μείνει εκτός εξελίξεων;
 • Ποιες επιχειρήσεις και πώς στηρίζουν την ανάπτυξη, αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στην εκπαίδευση;

__________

 

 

«Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη»

Κεντρική επιδίωξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είναι να ανταποκριθεί́ στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική́ αλλαγή́ και η ανάγκη για ανανέωση των γενεών, με τελικό́ στόχο ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό́ αγροτικό́ τομέα ικανό να αντεπεξέλθει στην εποχή του Agriculture 4.0. Σημαντικός θα είναι ο ρόλος της περιφερειακής/τοπικής διοίκησης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, που θα διαχειρίζονται μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδοτήσεων από προηγούμενες περιόδους.

Κύρια χαρακτηριστικά και οι νέες προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, μέσα από το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής Κυβέρνησης. Ευκαιρίες και προοπτικές, κίνδυνοι που εγκυμονούντα από τη νέα κατανομή της στήριξης των κρατών-μελών και παραγωγών. Λύσεις που δίνει η νέα ΚΑΠ σε έναν αυξανόμενο αριθμό́ κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και διαθεσιμότητας τροφίμων και η αποδοτικότητα των παραγωγικών πόρων. Ετοιμότητα της Ελλάδας να λειτουργήσει στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και Agriculture 4.0. Αναγκαίες παρεμβάσεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να υπάρξει πετυχημένη εθνική στρατηγική στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

 • Αξιοσημείωτο είναι το δυναμικό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή, είτε σε προϊόντα ΠΟΠ είτε σε superfoods. Ποιος ο ρόλος της εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων προϊόντων αγροδιατροφής και πώς μπορεί να ενισχυθεί η δραστηριότητά τους. Τι συνέργειες μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ́ ελληνικών επιχειρήσεων από́ όλη την περιφέρεια, και μεταξύ́ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της Παραϊόνιας Ελλάδας και Αδριατικής;
 • Η Βιο-Οικονομία ως ένα νέο επιχειρηματικό́ μοντέλο και μια νέα στρατηγική́ ανάπτυξης για την Ελλάδα. Το διακρατικό έργο Bioregio ως μια μέθοδος μετάβασης από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία.
 • Διαθεσιμότητα νερού για τη σχεδιαζόμενη αγροτική́ ανάπτυξη. Πώς αντιμετωπίζεται στην ευρύτερη μακροπεριφέρεια το πρόβλημα με τους υδάτινους πόρους;

__________

 

 

«Βιώσιμος αθλητικός τουρισμός και αγροτουρισμός»

 • Πώς μπορεί ο αθλητικός τουρισμός να συμβάλει στην αναπτυξιακή προοπτική μιας πόλης ή περιφέρειας;
 • Ποιες οι ευκαιρίες; Ποιες οι προκλήσεις;
 • Πώς μπορούν οι υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές να λειτουργήσουν ως δίκτυο αναψυχής, υγείας/ευεξίας, αθλητισμού και πρωταθλητισμού για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες;
 • Πόσο κομβική είναι η διαρκής ποιοτική αναβάθμισή τους ώστε να μπορούν να διεκδικούν μεγάλες ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις;
 • Ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών αθλητικών σωματείων και φορέων στη διεργασία αυτή;
 • Πώς θα καταφέρουμε ο αθλητικός τουρισμός των μεγάλων διοργανώσεων να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της περιφέρειας και να βάλει τη σφραγίδα του στη διαμόρφωση της πολιτιστικής/τουριστικής ταυτότητας της εκάστοτε περιοχής ή πόλης φιλοξενίας των αγώνων;
 • Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση και το δυναμικό του αγροτουρισμού;
 • Ποια είναι τα προτερήματα της περιφέρειας σε σχέση με άλλες περιφέρειες;
 • Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης ευρύτερων δικτύων αγροτουριστικών επιχειρήσεων στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου;

__________

 

 

«Η περιφερειακή πόλη του 2030»

Στις επόμενες δεκαετίες οι πόλεις θα αλλάξουν ριζικά. Θα παραδίδονται αντικείμενα με drones. Αυτοκίνητα θα οδηγούν μόνα τους και μετέπειτα θα πετούν. Η εντυπωσιακή αλλαγή θα συνοδεύεται και από νέου τύπου κινδύνους, που άλλοι είναι γνωστοί και άλλοι είναι άγνωστοι στο ευρύ κοινό.

 • Πώς συνθέτουμε μια ολιστική προσέγγιση για το μέλλον των πόλεων της ελληνικής περιφέρειας;
 • Πώς θα κυκλοφορούμε, πώς θα είναι η κίνηση με τα μελλοντικά αυτοκίνητα;
 • Ποιες οι απαιτούμενες υποδομές; Τεχνολογία, συγκοινωνίες, νέες ανάγκες για ενέργεια και τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, δρόμοι πόλης, δρόμοι που θα συνδέουν πόλεις, υδατοδρόμια κ.ά.
 • Ποιοι οι νέοι κίνδυνοι που δυνητικά μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρες πόλεις, είτε φυσικά είτε ψηφιακά;
 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της «ανθεκτικής» πόλης;
 • Πώς θα αναπτυχθούν καλαίσθητες και ενεργειακά ουδέτερες πόλεις;
 • Πώς θα διαχειρισθεί η τοπική και η περιφερειακή διοίκηση τις αλλαγές, με τι προσωπικό και με τι χρηματοδότηση;
 • Ποιοι μετρήσιμοι δείκτες υπάρχουν για την αποτύπωση της ποιότητας ζωής στην πόλη;

__________

 

 

«Οι ενεργειακές εξελίξεις ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης»

Ο νευραλγικός γεωστρατηγικός ρόλος της Δυτικής Ελλάδας στο ενεργειακό γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής είναι πλέον καθοριστικής σημασίας για τη χώρα μας. Στο πλαίσιο της παρούσας συνεδρίας θα γίνει προσπάθεια για αξιολόγηση των επιπτώσεων των εξελισσόμενων ενεργειακών έργων και προσδιορισμός των κύριων προκλήσεων για την εν δυνάμει αξιοποίηση όλων των εν δυνάμει ενεργειακών στοιχείων: Του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός είναι να διαμορφωθεί μια βιώσιμη και ολιστική στρατηγική για τη βέλτιστη ανάπτυξή τους στην επόμενη δεκαετία. 

 • Ποιες οι προκλήσεις και οι προοπτικές του ενεργειακού τομέα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και ειδικότερα στην περιοχή της παραϊόνιας Ελλάδας;
 • Ποια η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας σήμερα, ποιες αναπροσαρμογές πρέπει να προωθηθούν;
 • Διασύνδεση δικτύου της ΔΕ με δίκτυα γειτονικών κρατών.
 • Πώς αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας στο συνεχώς εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο, πώς επηρεάζονται οι σχέσεις της με συμμάχους και εταίρους;
 • Πώς μπορεί να αυξηθεί η χρήση του φυσικού αερίου στην ΠΔΕ με δεδομένη την έλλειψη δικτύου, ποιες επενδύσεις απαιτούνται και πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
 • Πώς η ανάπτυξη των ενεργειακών πηγών και δικτύων στην ΠΔΕ  θα συντελέσει στη γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής;

__________

 

 

«Σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της Υγείας»

Μαθαίνουμε καθημερινά για νέες γενετικές και βιολογικές θεραπείες, ιατρικά μηχανήματα που λειτουργούν με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, όργανα που εκτυπώνονται σε τρισδιάστατους εκτυπωτές και ρομπότ που χειρουργούν. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των νέων χαρακτηριστικών του τομέα υγείας είναι ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης που απαιτείται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και το υψηλό κόστος τους. Παράλληλα, πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή μας έφεραν στην επιφάνεια πολυεπίπεδες ελλείψεις στο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο εξακολουθεί να ταλανίζεται από διαχρονικές, συστημικές παθογένειες.

 • Ποιο το σημερινό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας από τους φορείς του Δημοσίου; Αρκούν οι ιδιωτικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας για τη συμπλήρωση και αναπλήρωση των παροχών του Δημοσίου;
 • Ποιες νέες δομές και υποδομές απαιτούνται για να αντεπεξέλθει αξιοπρεπώς το σύστημα υγείας στις επερχόμενες νέες θεραπείες; Ποιος ο ρόλος των ιδιωτικών φορέων, είτε εταιρειών που προμηθεύουν μηχανήματα, αναλώσιμα και φάρμακα, είτε ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας;
 • Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι νέες, σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, τι νέα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν;
 • Ποιος ο κεντρικός στρατηγικός σχεδιασμός για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις νέες θεραπείες και τεχνολογίες;
 • Ποιος ο ρόλος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας; Υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα σύστημα υγείας πολλαπλών ταχυτήτων που θα εντείνει την κοινωνική ανισότητα; Πώς μπορεί να αποτραπεί μια τέτοια δυσμενής εξέλιξη;

__________

 

 

Καλέστε μας

2610 312 530

Διεύθυνση

Μαιζώνος 206, Πάτρα, 26222

Γράψτε μας

info@pelopevents.gr

© Copyright 2018 - 2019 Pelopevents - Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων