Loading...
 Start Page

Θεματικές Ενότητες

EN 

 

«Μια ολιστική στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη: Πού βρισκόμαστε σήμερα και πού θέλουμε να πάμε;»

Παρουσίαση γενικότερου οράματος μετεξέλιξης του Συνεδρίου. Παρουσίαση μετρήσεων/δεικτών και στοιχείων για τη σημερινή κατάσταση της Περιφέρειας καθώς και dashboard που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε περιφέρεια. Χαιρετισμοί πολιτικών αρχηγών και φορέων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στο μέλλον της Περιφέρειας.

__________

 

 

«Η περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΕΕ: Πού μπορούμε να πάμε, πώς και με ποιους συμμάχους;»

Στη συνεδρία αυτή συγχρονίζουμε την ελληνική θεματολογία και πραγματικότητα με την ευρωπαϊκή στρατηγική, καθώς και την εμπειρία και τεχνογνωσία από άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Στη μεταβατική συγκυρία που διανύουμε, αξιολογούμε τα απολογιστικά στοιχεία για την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων 2016-2020 ως προς την ανάπτυξη ευκαιριών για εργασία, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες και εστιάζουμε στην έναρξη του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος 2021–2027 που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα έχει αυξημένους πόρους για τη χώρα μας τουλάχιστον κατά 8%. Στόχος μας να μελετήσουμε με βάση τεκμηριωμένες αναλύσεις, μετρήσεις, και συγκρίσεις δεδομένων και εμπειριών από την Ε.Ε., από περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης και της Ελλάδας, βέλτιστες πρακτικές που αξιοποιούν πόρους, εμπειρίες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με πρακτικούς τρόπους, για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον των κοινωνιών μας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε:

 • Ποιος ο καταλυτικός ρόλος της τεχνολογίας στην εν γένει διαμόρφωση ενός δυναμικού οικοσυστήματος περιφερειακής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
 • Τι περαιτέρω συνέργειες  και συμπράξεις μπορούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο της Ε.Ε. μεταξύ φορέων περιφερειακής ανάπτυξης σε διακλαδικό επίπεδο, ποιους στόχους να υπηρετήσουν και με τι προσδοκώμενα αποτελέσματα σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο;
 • Πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία συμμετοχής των κεντρικών και περιφερειακών διοικήσεων στη γενικότερη διαμόρφωση στρατηγικών ανάπτυξης της Ε.Ε.;
 • Πώς μπορεί η ΠΔΕ να επωφεληθεί από την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος μακροπεριφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, με επίκεντρο τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου EUSAIR;
 • Πώς μπορεί να ενισχυθεί η «bottom-up» ενεργός συμμετοχή και η εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στις διαβουλεύσεις για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους βασικούς άξονες στρατηγικής της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027;

__________

 

 

«Καινοτομία, Επενδύσεις, Εξωστρέφεια - Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την περιφέρεια»

Ποιο είναι το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια και πώς επιτυγχάνεται η μετάβαση σε αυτό; Πώς πρέπει να αλλάξει η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία, την επιχειρηματική κοινότητα και τους κοινωνικούς φορείς; Ποιες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προωθηθούν; Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και συναίνεσης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους; Πώς μεταφράζονται όλα αυτά σε περιφερειακό επίπεδο; Παρουσίαση διαδρομών και επιτυχιών εξωστρεφών και νεοφυών επιχειρήσεων της περιφέρειας – το αφήγημα των στελεχών τους.

 • Ποιο είναι το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια και πώς επιτυγχάνεται η μετάβαση σε αυτό;
 • Ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζεται να γίνουν στην ελληνική οικονομία;
 • Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και συναίνεσης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις;
 • Πώς μεταφράζονται αυτά σε επίπεδο Περιφέρειας και Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου;
 • Πώς θα δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων γειτονικών χωρών;

__________

 

 

«Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Τόσο στο πλαίσιο της Ε.Ε. αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, είναι έκδηλα επιτακτική η ανάγκη για υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου, το οποίο θα βασίζεται στη βέλτιστη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων για την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με επίκεντρο την υιοθέτηση των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, οριζόντια από όλες τις επιμέρους τομεακές πολιτικές. Στη συνεδρία αυτή θα παρουσιασθούν οι βασικοί άξονες της κυκλικής οικονομίας και οι δημόσιες πολιτικές που την προωθούν, όπως είναι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά, ώστε να ολοκληρώνεται ο κύκλος χρήσης των προϊόντων και η βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων. Παράλληλα, θα γίνουν αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρηματικών δράσεων που διακρίνονται ως καλές πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας, με στόχο μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση για τις εφαρμογές και λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά σε περιφερειακό επίπεδο. Στη συζήτηση θα αναδειχθούν ειδικότερα κρίσιμα ζητήματα όπως:

 • Η σημασία της επίτευξης των βιώσιμων στόχων του ΟΗΕ σε εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.
 • Ο καταλυτικός ρόλος της καινοτομίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσα από την επιτυχημένη πορεία του ΕΙΤ Climate-KIC Greece.
 • Η επίτευξη των αναγκαίων συνεργειών σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο για την προώθηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.
 • Η ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης στην προώθηση μιας ολιστικής βιώσιμης ατζέντας που θα έχει άμεσο, θετικό αποτύπωμα στη καθημερινότητα και την ευημερία των πολιτών.

__________

 

 

«Σύγχρονα Δίκτυα Υποδομών»

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ολοκληρωθεί σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας σημαντικά έργα υποδομής, με βασικό σκοπό τη σύνδεση των δικτύων επιβατικών και εμπορικών μεταφορών. Ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα, πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκαν βασικοί οδικοί άξονες οι οποίοι, μαζί με τις υπάρχουσες υποδομές μπορούν να κάνουν την Δυτική Ελλάδα έναν ισχυρό παίχτη στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.

 • Πώς υποστηρίζει η Κυβέρνηση το Νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Ελλάδα και πώς επηρεάζονται οι δομές και υποδομές της Δυτικής Ελλάδας;
 • Ποιες είναι οι επόμενες αναγκαίες επενδύσεις είτε σε νέες υποδομές (π.χ. σιδηροδρομικό δίκτυο) είτε σε τροποποίηση των υφιστάμενων (π.χ. για υποστήριξη ηλεκτροκίνητων/αυτό-οδηγούμενων οχημάτων), τόσο ενδοπεριφερειακά όσο και διαπεριφερειακά;
 • Μπορεί να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις φάσεις κατασκευής νέων και διαχείρισης υφιστάμενων έργων, και πώς συσχετίζεται με την οικονομική βιωσιμότητα;
 • Τι προβλέπει τα νέο Στρατηγικό Σχέδιο για τα Logistics, ποιες οι επιπτώσεις στα διακομιστικά κέντρα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο και πώς μπορεί να αυξηθεί η χρήση υφιστάμενων υποδομών που υπολειτουργούν, όπως το λιμάνι του Αιγίου;
 • Σύγχρονες ανάγκες συντήρησης μεγάλων έργων υποδομής και πώς ενσωματώνονται νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες συντήρησης. Πώς επηρεάζει η αύξηση του κόστους συντήρησης τη βιωσιμότητα των έργων, ποιές είναι οι νέες χρηματοδοτικές ανάγκες και πώς θα καλυφθούν έχοντας υπόψη τη μη χρηματοδότηση εργασιών συντήρησης από τα Ευρωπαϊκά ταμεία; Εμπειρίες από άλλες χώρες.
 • Πώς τροποποιούνται τα σχέδια των κατασκευαστών σε σχέση με τα SDGs του ΟΗΕ και ποιος ο αντίκτυπος στο κόστος συντήρησης;

__________

 

 

«Εκπαίδευση & Κατάρτιση στην εποχή Industry 4.0»

Ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα θετικά πρόσημα και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών. Είναι και η ευημερία της ίδιας της κοινωνίας, της πολιτισμικής εξέλιξης και της αυτοπραγμάτωσης των ανθρώπων της. Η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση είναι το θεμέλιο για ένα φωτεινό μέλλον και την ολιστική πρόοδο κάθε κοινωνίας στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Προσεγγίζοντας το διακύβευμα αυτό μέσα από το περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό πρίσμα:

 • Ποιος ο ρόλος όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ποια η δυναμική συμβολή των φορέων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ενός εμπροσθοβαρούς και με ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, αναπτυξιακού οράματος για την ελληνική περιφέρεια, με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς αιχμής;
 • Πώς συνδέονται οι σχεδιασμοί της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των φορέων διά βίου μάθησης με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (στόχος 4 – Quality Education);
 • Πώς η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επιστημόνων του εξωτερικού, ώστε να πάμε από το «brain drain» στο «brain regain», συμβάλοντας στην «επανεκκίνηση» της ελληνικής περιφέρειας;
 • Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται για την αγορά εργασίας του αύριο και πώς διασφαλίζουμε το κατάλληλο «reskilling» ή «upskilling» για κάθε εργαζόμενο που δεν θέλει να μείνει εκτός εξελίξεων;
 • Ποιες επιχειρήσεις και πώς στηρίζουν την ανάπτυξη, αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στην εκπαίδευση;

__________

 

 

«Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη»

Κεντρική επιδίωξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είναι να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική́ αλλαγή και η ανάγκη για ανανέωση των γενεών, με τελικό́ στόχο ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό́ αγροτικό́ τομέα ικανό να αντεπεξέλθει στην εποχή του Agriculture 4.0. Σημαντικός θα είναι ο ρόλος της περιφερειακής/τοπικής διοίκησης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, που θα διαχειρίζονται μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδοτήσεων από προηγούμενες περιόδους.

Κύρια χαρακτηριστικά και οι νέες προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, μέσα από το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής κυβέρνησης. Ευκαιρίες και προοπτικές, κίνδυνοι που εγκυμονούνται από τη νέα κατανομή της στήριξης των κρατών-μελών και παραγωγών. Λύσεις που δίνει η νέα ΚΑΠ σε έναν αυξανόμενο αριθμό́ κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και διαθεσιμότητας τροφίμων και η αποδοτικότητα των παραγωγικών πόρων. Ετοιμότητα της Ελλάδας να λειτουργήσει στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και Agriculture 4.0. Αναγκαίες παρεμβάσεις σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να υπάρξει πετυχημένη εθνική στρατηγική στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

 • Αξιοσημείωτο είναι το δυναμικό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή, είτε σε προϊόντα ΠΟΠ είτε σε superfoods. Ποιος ο ρόλος της εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων προϊόντων αγροδιατροφής και πώς μπορεί να ενισχυθεί η δραστηριότητά τους. Τι συνέργειες μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων από́ όλη την περιφέρεια, και μεταξύ́ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της Παραϊόνιας Ελλάδας και Αδριατικής;
 • Η Βιο-Οικονομία ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και μια νέα στρατηγική́ ανάπτυξης για την Ελλάδα. Το διακρατικό έργο Bioregio ως μια μέθοδος μετάβασης από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία.
 • Διαθεσιμότητα νερού για τη σχεδιαζόμενη αγροτική́ ανάπτυξη. Πώς αντιμετωπίζεται στην ευρύτερη μακροπεριφέρεια το πρόβλημα με τους υδάτινους πόρους;

__________

 

 

«Βιώσιμος Θεματικός Τουρισμός»

O τουρισμός διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στις οικονομίες και τις αγορές αρκετών κρατών-μελών της Ε.Ε. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη τάση προς τον τουρισμό «Εμπειρίας». Με αφορμή αυτήν την παγκόσμια τάση έχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές θεματικού τουρισμού. Οι νέες ή ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο οινοτουρισμός, αθλητικός, θαλάσσιος, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη τόπων και επιχειρήσεων, προκειμένου να ενδυναμώσουν την τουριστική δραστηριότητα και στην ελληνική ύπαιθρο και να ενισχύσουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν στις διεθνείς αγορές.

 

Οινοτουρισμός: Με τον όρο «οινοτουρισμός» δεν αναφερόμαστε μόνο στο οινοποιείο, τα αμπέλια και το κρασί. Αντιθέτως, πρόκειται για το σύνολό της οινογευστικής εμπειρίας, η οποία είναι πολυδιάστατη. Συμπεριλαμβάνει, λοιπόν, από το φαγητό που σερβίρεται έως και την αρχιτεκτονική του οινοποιείου, το φυσικό περιβάλλον, τους υπαλλήλους, τους επισκέπτες, τη γοητεία της οινοπαραγωγού περιοχής και την πολιτιστική κληρονομιά της. Όλα αυτά, λοιπόν, συντελούν στη διαμόρφωση μιας περιοχής ως ενδεικτικού οινοτουριστικού προορισμού. Η Ελλάδα, παρά τη μακραίωνη οινική ιστορία της, στις διεθνείς εκθέσεις κρασιού παρουσιάζεται ως «νεοεισερχόμενη» στον χώρο. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει μοναδικούς πόρους να εκμεταλλευτεί από τη στιγμή που υπάρχει η ποιοτική πρώτη ύλη,  το κρασί, αλλά δεν έχει κατακτήσει στο διεθνές οινικό στερέωμα τη θέση που της αξίζει, καθώς απομένει να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Στην ευρύτερη περιοχή της ΠΔΕ ανιχνεύονται πολλοί γνωστοί αμπελώνες στη μακραίωνη οινική τοπική παράδοση, αλλά ταυτόχρονα η ύπαρξη σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αποτελεί κίνητρο για την ανάδειξή τους ως πόλους τουριστικής έλξης, σε έναν τόπο με έντονη πολιτιστική παράδοση. 

Ανακύπτουν, λοιπόν, κάποια ζητήματα διερεύνησης αναφορικά με την επίτευξη της ενίσχυσης των αναπτυξιακών ρυθμών, όπως:

 • Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση και το δυναμικό του οινοτουρισμού;
 • Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας σε σχέση με άλλες περιφέρειες;
 • Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης ευρύτερων δικτύων αγροτουριστικών επιχειρήσεων στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου;

__________

 

 

«Η περιφερειακή πόλη του 2030»

Στις επόμενες δεκαετίες οι πόλεις θα αλλάξουν ριζικά. Η ανάπτυξη κάθε πόλης θα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με πιο βασικό το κομμάτι της συνεχιζόμενης εξέλιξης ανεξαρτήτως τοπικών ηγεσιών. Οι πόλεις του μέλλοντος θα έχουν 3 βασικές κατευθύνσεις  «Πόλη Λειτουργική – Καλαίσθητη – Ασφαλής».  

 • Πώς θα μπορούσε η εξέλιξη κάθε πόλης να είναι συνολική και όχι σε μερικούς μόνο τομείς. Ποιες είναι οι βασικές συνεργίες που θα πρέπει να γίνουν για να πραγματοποιηθεί αυτή η ολιστική προσέγγιση;
 • Πώς θα μπορούσε ο ιδιωτικός τομέας είτε με νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, είτε με συμβουλευτικές δράσεις να βοηθήσει τον δημόσιο τομέα στις συνέργειες για μια πόλη λειτουργική, καλαίσθητη και ασφαλής;
 • Πώς μπορεί κάθε πόλη να επικεντρωθεί στα καλά της στοιχεία και να τα αναδείξει με τον μέγιστο δυνατό τρόπο σε βάθος χρόνου, προκειμένου να γίνει μια πόλη αναγνωρίσιμη και ελκυστική ώστε να επιφέρει επιπλέον έσοδα σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο;
 • Η αστυφιλία των τελευταίων 30 χρόνων έχει οδηγήσει σε νέες ανάγκες και δομές ασφάλειας τόσο σε επίπεδο ομαλής συνύπαρξης και λειτουργίας των ανθρώπων αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Πώς μπορούν όλα τα έργα και οι έρευνες που πραγματοποιούνται να αποτελέσουν βάση για ένα μακροχρόνιο business development project και ουσιαστική εφαρμογή και όχι απλά για έργα παραδοτέα;

 

__________

 

 

«Οι ενεργειακές εξελίξεις ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης»

Η Δυτική Ελλάδα διαδραματίζει πλέον ρόλο καθοριστικής σημασίας στο ενεργειακό γίγνεσθαι της χώρας μας. Στο πλαίσιο της παρούσας συνεδρίας θα συζητηθούν τρόποι αξιοποίησης όλων των εν δυνάμει ενεργειακών στοιχείων τοπικού, πανελλαδικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα και την κρισιμότητα των επίκαιρων εξελίξεων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα θα διερευνηθεί το πλαίσιο δράσεων με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς της εγχώριας αλλά και της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλίζεται η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα από το στάδιο της παραγωγής έως την τελική χρήση. Επιδιώκουμε να διαμορφωθεί μια βιώσιμη και ολιστική στρατηγική για τη γόνιμη συνεργασία των ποικίλων ενδιαφερόμενων φορέων και τη βέλτιστη ανάπτυξής τους στην περιοχή στην επόμενη δεκαετία. Στο πλαίσιο της συνεδρίας θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

 • Προκλήσεις και προοπτικές του ενεργειακού τομέα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και ειδικότερα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου.
 • Φυσικό αέριο, έργο πνοής, θα προλάβουμε να το υλοποιήσουμε δεδομένων των περιορισμών;
 • Η ελληνική ενεργειακή πολιτική σήμερα και προώθηση αναπροσαρμογών.
 • Νέα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Δ.Ε. εν όψει επικείμενων εξορύξεων και άμεσα επηρεαζόμενοι φορείς.
 • Ποια ζητήματα ανακύπτουν σχετικά με τη χωροθέτηση της αποθήκευσης και την ταχύτητα υλοποίησης του έργου δεδομένου ότι η διαδικασία μεταφοράς του φυσικού αερίου σε δίκτυο τριών πόλεων της ΠΔΕ προχωρά;
 • Ανίχνευση πεδίου δράσεων αναφορικά με τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού, το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την αγορά ενέργειας στην Πελοπόννησο.
 • Ύπαρξη λοιπών προγραμμάτων ενεργειακού ενδιαφέροντος που άπτονται έμμεσα του περιεχομένου της συνεδρίας: ενεργειακές κοινότητες, προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενέργεια στον πρωτογενή τομέα, αιολική ενέργεια.

 

__________

 

 

«Σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της Υγείας»

Το αγαθό της «υγείας» αποτελεί δομικό στοιχείο στο αξιακό  σύστημα  του  σύγχρονου  δυτικού  πολιτισμού και αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα. Τα κράτη προωθούν δράσεις, οι οποίες διαφυλάσσουν και αναβαθμίζουν το επίπεδο της υγείας των πολιτών τους. Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι προκλήσεις του μέλλοντος;

 • Άμεσες προτεραιότητες στην παροχή υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Πώς οι περιφέρειες μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των πολιτικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Ποιες είναι οι προκλήσεις στη χάραξη πολιτικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;
 • Εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Οι υφιστάμενες προκλήσεις στην αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Regional Growth within the EU Framework: The way forward, the roadmap, key partnerships

In this session, we update the Greek topics of interest and reality following the European strategy as well as the experience and know-how from other European regions. In the transition period we are, we evaluate the assessment of the implementation of the 2016-2020 strategic objectives in terms of developing job opportunities, entrepreneurship, competitiveness, sustainable development, quality of life for European citizens and focusing on the launch of the new financial program 2021-2027 which, according to the announcements, will have increased resources for our country of at least 8%. Our objective is to study on the basis of evidence-based analyzes, measurements and comparisons of data and experiences from the EU, regions and cities in Europe and Greece, best practices that exploit resources, experiences and business initiatives in practical ways, for a better present and future of our societies. In this context, we are considering:

 • What is the catalytic role of technology in general for a dynamic ecosystem of regional development at European level?
 • What further collaborations and partnerships can be achieved within the EU between regional development actors at cross-cutting level, what objectives to serve and what are the expected results in a regional, national and European context?
 • How can the process of involving central and regional administrations in the overall development of EU development strategies be optimized?
 • How can the PIP benefit from the successful implementation of the European Union macro-regional program for the period 2021-2027, focusing on the Adriatic and Ionian macro-regions of EUSAIR?
 • How can "bottom-up" active participation and the representation of local communities in decision-making on the main strategic axes of the new Programming Period 2021 -2027 be strengthened?

__________

 

 

"Innovation, Investments, Extraversion - A New Development Model for the Region"

Our region needs a new growth model in perspective of 2050 that will be based on innovation-intensive knowledge, new investments and that will have as a key feature the extroversion, in order to be able to successfully overcome the challenges, such as the 4th Industrial Revolution and the goals for sustainable development of the UN. At the same time, the new economy formed in Greece offers investment opportunities in a wide range of sectors. However, simultaneously efforts should be made to expand the investment horizons for both new and already-established businesses.

 • What are the necessary reforms needed for the country's effectiveness on the new technological, economic and environmental challenges on a global scale?
 • What strategic planning is needed of the Government to support and revitalize domestic and attract foreign direct investment?
 • Are there chances for social understanding among the partners?
 • Which regional planning should be done to ensure the region's development potential?
 • How collaboration between collective bodies could contribute at interregional level?
 • How successful partnerships between private and public bodies will be strengthened?

In this session, along with the Dianeosis thematic partnership, proposals will be presented to answer the above questions, as well as representatives of extroverted businesses and start-ups of Western Greece will participate, by presenting their business routes and the conditions of their success.

 __________

 

 

“Cyclical Economy & Sustainable Development”


Within both the EU and global level, there is a clear need to adopt a new productive and consumer model based on optimal good management of natural resources for the economic development of local communities, focusing on the adoption of protection policies of the environment, horizontally across all sectoral policies. This session will present the main axes of the cyclical economy and the public policies that promote it, such as the necessary market reforms, to complete the product use cycle and optimal waste management. At the same time, the participants will explore business actions, taking into consideration concrete business examples that are distinguished for their Good Practices of the Cyclical Economy. The aim of the session a fruitful and productive discussion of the applications and solutions that can be developed effectively at the regional level. In particular, the debate will focus on crucial issues such as:

 • The importance of achieving the sustainable UN objectives at national, European and global level.
 • The catalytic role of innovation in addressing the challenges of climate change, through the successful course of EIT Climate-KIC Greece.
 • The achieving the necessary collaborations at regional and national level to promote the transition to a sustainable economy and society.
 • The strengthening of the regional governance in promoting a holistic sustainable agenda that will have an immediate positive impact on the everyday life and well-being of citizens.

__________

 

 

"Modern Infrastructure Networks"

During the last 20 years, major infrastructure projects have been completed in all regions of Greece, with the main purpose of linking passenger and commercial transport networks. Especially in Western Greece, major road axes have been completed recently, which together with the existing infrastructure can make Western Greece a strong player in the National Strategic Transport Plan.

 • How does the Government support the New National Strategic Transport Plan for Greece and how are the structures and infrastructures of Western Greece affected?
 • What are the upcoming necessary investments either in new infrastructure (e.g. rail network) or in modifying already existing infrastructure (e.g. support of electric / self-propelled vehicles), both intraregional and interregional?
 • Can the ecological footprint be reduced in the new construction and management phases of existing projects, and how is it related to economic sustainability?
 • What does the new Strategic Logistics Plan envisage, what impact is expected on the transit centres, not included in the plan, and in which way the use of existing sub-infrastructures could be increased, such as the port of Aigio?
 • Are there modern maintenance needs of major infrastructure projects and how new technologies are incorporated into maintenance procedures. How does the increase in maintenance costs affect the sustainability of the projects, what are the new financing needs and how will they be covered in view of the non-financing of maintenance projects by the European funds? Experience and best practices from other countries.
 • How are manufacturers' plans changed in relation to UN SDGs and what impact is expected on maintenance costs?

__________

 

 

“Education & Training in Industry 4.0”

Growth is not meant to be only the positive signs and the improvement of economic indicators. It is defined also as the prosperity of society itself, the cultural development and the self-realization of its people. Education and lifelong learning seem to play the crucial role for establishing a bright future and the holistic progress of each society in the context of the 4th Industrial Revolution. Approaching this issue through the regional, national and European perspective, questions arise like the following:

 • What is the role of all levels of education and what is the dynamic contribution of the institutions of higher education to the formation of a front-facing and human-centered, developmental vision for the Greek region, with particular emphasis on specific sectors of the frontier?
 • How are the planning of the educational community and lifelong learning institutions linked to the United Nations Sustainable Development Goals (Goal 4-Quality Education)?
 • How could Higher Education be a pole of attraction for Greek scientists of Diaspora to move from “brain drain” to “brain regain”, helping to “re-start” the Greek region?
 • What are the new skills required for tomorrow's labor market and how do we ensure the appropriate “reskilling” or “upskilling” for any employee who does not want to be out of the way?
 • Which businesses we need and how do they support the development, paying the appropriate attention to education?

__________

 

 

"Sustainable Rural Development"

The main goal of the new Common Agricultural Policy is to respond to current and future challenges, such as climate changes and the need for generational renewal, for a sustainable and competitive agricultural sector able to cope with the age of Agriculture 4.0. The role of regional / local government in the new CAP, which will manage a larger proportion of previous years' funding, will be important.
Main features and new priorities of the new CAP are explored, from the perspective of the European Commission and the Greek Government. Opportunities and prospects, risks arising from the new distribution of support from Member States and producers. Solutions provided by the new CAP to a growing number of social, environmental and economic challenges, including the halting climate change, the achieving of energy security and food availability, and resource efficiency. Greece's readiness to function in the context of the 4th Industrial Revolution and Agriculture 4.0. Necessary interventions at central and regional level for a successful national strategy under the new CAP.

 • The potential of companies that is active in agri-food, either PDO or superfoods, is remarkable. What is the role of the extroverted Greek agri-food businesses and how their activity can be enhanced? What collaborations can be created between Greek businesses from all over the region, and between Greek businesses and Western Greek and Adriatic companies?
 • Bio-Economy as a new business model and a new development strategy for Greece. The transnational Bioregio project as a way of transition from the linear to the cyclical economy.
 • Water availability for the planned rural development. How is the problem with water resources tackled in the macro-region?

__________

 

 

"The Regional City of 2030"


In the coming decades, cities will change radically. The development of each city will depend on various factors, and the most crucial part of them is the ongoing progress, regardless of local leaderships. Cities of the future will have 3 main directions: "Functional City – Charm - Safety".

 • How could the progress of each city be holistic and not just in a few sectors? What is the key collaboration needed to be applied in order to realize this holistic approach?
 • How could the private sector either with new technologies and applications or with advisory actions help the public sector in collaborations for a functional, charming and safe city?
 • How can each city focus on its good aspects and highlight them in the most possible way in the long run in order to make itself recognizable and attractive, and to achieve additional income to the public and private sectors?
 • In the last 30 years, urbanism has created new security needs and structures both in terms of functional social coexistence and of environmental protection. How can all the projects and surveys that are being carried out form the basis for a long-term business development project and effective implementation, avoiding just deliverables projects?

 
 

 

 

 

//

 

Συνδιοργάνωση:

  

_______________________________________________________________________________

Υπό την Αιγίδα:                       

_______________________________________________________________________________

Κεντρικός Χορηγός:

_______________________________________________________________________________

Χορηγοί Θεματικής:                 

_______________________________________________________________________________

Υποστηρικτές:                                         

                         YDATODROMIA   PLESSAS_160_100                 

______________________________________________________________________________

Καλέστε μας

2611 100 210

Διεύθυνση

Μαιζώνος 206, Πάτρα, 26222

Γράψτε μας

info@pelopevents.gr

© Copyright 2018 - 2019 Pelopevents - Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων